Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Culiseta_annulata.jpg

Beleidsplan VKGS


Doelstelling
Uitgangspunt voor het beleid van de stichting is de doelstelling zoals die in de statuten bij de oprichting in 1979 is bepaald.
In de statuten van de stichting is de volgende doelstelling opgenomen:
“De stichting heeft ten doel de bevordering van de Entomologische Wetenschap in Nederland, in het bijzonder door het prepareren, rangschikken, bewerken en in standhouden van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde indo-Australische Lepidoptera-verzameling, alsmede het bevorderen van de bestudering van de indo-Australische Lepidoptera, waarbij de voornoemde verzameling een belangrijk deel van het studiemateriaal dient te verschaffen. Zolang de werkzaamheden aan de bovenbedoelde verzameling naar het oordeel van het bestuur niet zijn voltooid, zullen de activiteiten van de stichting niet of slechts beperkt gericht zijn op het bevorderen van het algemene doel van de stichting. Nadat de werkzaamheden aan bovenbedoelde verzameling zullen zijn voltooid, worden de gelden van de stichting besteed aan de bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland in de meest algemene zin.”


Bestuur
Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit het voltallig bestuur van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) en twee tot vier leden met expertise op het gebied van financiën, juridische zaken en/ of kennis van financiële markten. De voorzitter en de vicevoorzitter van de NEV zijn qualitate qua voorzitter en vicevoorzitter van de stichting.
De secretaris wordt uit het gehele bestuur benoemd, de penningmeester wordt uit de niet NEV bestuursleden benoemd.
De bestuursperiode is voor de bestuursleden gemaximaliseerd. Voor NEV bestuursleden tot maximaal 8 jaren en voor overige bestuursleden tot maximaal 15 jaren.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting.
Als de NEV ophoudt te bestaan, dan zullen haar bestuursleden in het bestuur van de stichting worden vervangen door, door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te wijzen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, met kennis en/of belangstelling voor de entomologie.

Bevoegdheden
Het bestuur van de stichting is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen voor de stichting, teneinde uitvoering te geven aan de doelstelling van de stichting, alsmede tot het afsluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. Tevens is vanuit het bestuur een beleggingscommissie benoemd.


Beleid

Hoofdlijn
Hoofdlijn van het door het bestuur van de stichting te voeren beleid is het nemen van zodanige maatregelen dat de doelstellingen zoals weergegeven in de statuten worden nageleefd.

Stichtingskapitaal
In artikel 3 van de statuten is vastgesteld dat de vruchten van het kapitaal moeten worden aangewend voor het onder 1.1. genoemde doel van de stichting. Vruchten van het kapitaal die in enig kalenderjaar niet zijn besteed voor het doel van de stichting, zullen worden toegevoegd aan het kapitaal. Kapitaal van de stichting mag alleen ter bevordering van haar doel worden besteed voor zover de kosten, verbonden aan de nastreving van het doel, de vruchten van het kapitaal overtreffen alsmede voor de aankoop van vastgoed.
Indien het kapitaal moet worden aangesproken, geschiedt dit in een voltallige bestuursvergadering met eenparigheid van stemmen, en binnen het doel van de stichting.

Beleggingen
Het belegd vermogen van de stichting is in vermogensbeheer gegeven bij ABN/AMRO MeesPierson. Het beheer wordt uitgevoerd in een duurzame portefeuille. Hierbij worden gelijktijdig economische welvaart, een gezond milieu en sociale gelijkheid nagestreefd. Uit hoofde van risico inschatting alsmede ten behoeve van regulering van de inkomstenstroom, zijn de beleggingen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën. Het door de bank te hanteren risicoprofiel bij de risico inschatting is gematigd defensief.

Vanuit het bestuur is een beleggingscommissie benoemd bestaande uit drie leden. Taken van beleggingscommissie bestaan uit het opstellen van een beleggingsstatuut waarin de uitgangspunten van het beleggingsbeleid zijn weergegeven, het regelmatig aanpassen van het beleggingsstatuut aan gewijzigde omstandigheden alsmede uit het voeren van overleg met de beheervoerende bank inzake het beleggingsbeleid.


Subsidies

Ontsluiting papillotten
De door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde indo-Australische Lepidoptera-verzameling is in eigendom overgedragen aan Naturalis te Leiden. Het overgrote deel van deze verzameling bevindt zich in zgn. papillotten. Om te komen tot het doel van de stichting, namelijk het prepareren, rangschikken en bewerken van deze verzameling, teneinde bestudering daarvan mogelijk te maken, wordt de inhoud van deze papillotten, in een meerjarig project, gedigitaliseerd. Tevens vindt identificatie door een specialist plaats alsmede wordt de noodzaak tot prepareren beoordeeld. Dit project tot ontsluiting wordt uitgevoerd in samenhang met het ontsluiten van een soortgelijke verzameling die reeds eerder bij Naturalis aanwezig was.
Het bestuur heeft in 2013 besloten jaarlijks een subsidie te verstrekken ter financiering van de salariskosten van een projectleider voor dit ontsluitingsproject. Dit voor het evenredig deel dat de Van Groenendael collectie deel uitmaakt van de totale Naturalis collectie indo-Australische Lepidoptera.

Instandhouding en bestudering van de verzameling
Onderdeel van de doelstelling van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van de verzameling van de heer Van Groendael. Aangezien de verzameling is overgedragen aan Naturalis en na ontsluiting deel uitmaakt van de totale Naturalis verzameling, zorgt Naturalis als museum voorde instandhouding daarvan.
De doelstelling van de stichting ten aanzien van het bevorderen van de bestudering van de indo-Australische Lepidoptera, waarbij de voornoemde verzameling een belangrijk deel van het studiemateriaal dient te verschaffen zal vanuit Naturalis dienen te worden ondersteund c.q. te worden geëntameerd. De stichting zal subsidieaanvragen betreffende initiatieven in deze richting in overweging nemen.

Kennis over Maleise dagvlinders breder inzetbaar
In 2017 heeft Naturalis het initiatief genomen om, uitgaande van de grote verzameling indo-Australische Lepidoptera, de kennis omtrent Maleise dagvlinders breder beschikbaar te stellen. Het plan is collecties van Maleise dagvlinders, in samenwerking met verschillende buitenlandse universiteiten, door middel van één netwerk c.q. gekoppelde netwerken openbaar te maken.
Het bestuur van de Stichting heeft besloten in de aanloopfase van dit project een deel van de kosten van de projectleider van dit project over 2018 te subsidiëren.

 

Financieën

Hier kunt u de financiële gegevens van de "Van Groendael-Krijger Stichting tot bevordering van de Entomologische Wetenschap" inzien (PDF bestand):

Financiële gegevens 2022